Algemene Voorwaarden Trainingen, Online diensten, Events en Masterclasses

AXVECO B.V. 14 april 2020

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt verklaard:
Activiteit: alle door AXVECO georganiseerde bijeenkomsten, waaronder training, conferentie, incompany trainingen, presentatie, seminar, forum, masterclass en/of congres, en online activiteiten inclusief webinars en eLearnings;
Deelnemer: de natuurlijke persoon, die als deelnemer aan een van de Activiteiten van AXVECO is aangemeld;
Inschrijfgeld: de kosten voor deelname aan een Activiteit exclusief BTW in Euro’s;
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met AXVECO een overeenkomst heeft
gesloten;
Annulering: als een Deelnemer of Wederpartij zich heeft ingeschreven voor een Activiteit, de inschrijving door AXVECO geaccepteerd is en de Deelnemer of
Wederpartij niet meer aan de Activiteit wenst deel te nemen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Indien en voor zover de Wederpartij niet dezelfde persoon is als de Deelnemer is de Wederpartij gehouden er voor in te staan dat de Deelnemer de verplichtingen nakomt welke volgens deze voorwaarden en de overeenkomst op de Deelnemer rusten.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door AXVECO gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de Wederpartij verplicht AXVECO niet tot aanvaarding van een inschrijving. Niet-aanvaarding wordt door AXVECO zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de Wederpartij ter kennis gebracht.
3.3 Inschrijvingen worden slechts dan geacht door AXVECO aanvaard te zijn, wanneer AXVECO een schriftelijke bevestiging (c.q. email) heeft gezonden aan de Deelnemer. De overeenkomst met de Wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.
3.4 Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor een Activiteit, wordt de datum waarop AXVECO de betaling van het Inschrijfgeld heeft ontvangen als selectiecriterium gehanteerd. De niet-toegelaten Deelnemer wordt daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.
3.5 Reservering van deelname aan een Activiteit door de Wederpartij geldt slechts voor drie weken en vervalt na het verstrijken van die termijn.
3.6 AXVECO is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelte daarvan met de Wederpartij over te dragen aan een derde. De Wederpartij heeft dan het recht om de overeenkomst met AXVECO te ontbinden.

Artikel 4. Indeplaatsstelling

Het is een Deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits dit aan AXVECO vóór aanvang van de Activiteit schriftelijk bekend is gemaakt.

Artikel 5. Verandering van datum

5.1 Indien een Deelnemer verhinderd is op de ingeschreven datum van een Activiteit, kan de Deelnemer AXVECO schriftelijk verzoeken om verandering van Activiteitdatum. Dit is niet van toepassing op eLearnings.
5.2 De Deelnemer kan tot 1 maand voor aanvang van de Activiteit kosteloos veranderen van Activiteitdatum of annuleren overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden. Dit is niet van toepassing op eLearnings.
5.3 Sommige Activiteiten vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend ter beoordeling van AXVECO – kan AXVECO de Activiteit afgelasten. In dit geval ontvangt de Wederpartij uiterlijk één week voor de veronderstelde aanvang van de Activiteit bericht en zal het reeds betaalde Inschrijfgeld op verzoek van de Deelnemer worden gerestitueerd of verrekend met eventuele openstaande facturen.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.
6.2 Annulering tot 2 weken voor de datum van de Activiteit is kosteloos.
6.3 Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de Activiteit krijgt de Deelnemer de mogelijkheid zich in te schrijven voor een Activiteit op een andere datum. Bij volledige annulering zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
6.4 Indien de Wederpartij het inschrijfgeld nog niet betaald heeft op het moment van annulering van de overeenkomst blijft de Wederpartij het inschrijfgeld verschuldigd aan AXVECO.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het Inschrijfgeld vóór aanvang van de Activiteit in ons bezit te zijn, onder vermelding van het factuurnummer.
7.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de Deelnemer de toegang tot de Activiteit worden geweigerd.
7.3 Ingeval de Wederpartij:
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

heeft AXVECO door het enkel plaatsvinden van een van bovengenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door AXVECO verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 8. Rente en kosten

8.1 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
8.2 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij zal AXVECO de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de wederpartij vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

In geen geval is AXVECO aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door het geven van Activiteiten, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de Activiteit, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.

Artikel 10. Overmacht

Wanneer AXVECO ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen Activiteit-datum en/of tijd, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die AXVECO niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van AXVECO, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van AXVECO komt, waardoor AXVECO zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet limitatief- verhindering van docenten, sprekers of presentatoren door ziekte of epidemie.

Artikel 11. Documentatie

Indien beschikbaar kan na afloop van de Activiteit documentatie van de Activiteit per e-mail naar Deelnemer gestuurd worden of online beschikbaar worden gesteld. Dit geschiedt op verzoek en slechts na betaling van de factuur.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 De door AXVECO verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van AXVECO verwerkt, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden, klachtbehandeling, marktonderzoek en persoonlijke benadering van de Wederpartij en Deelnemers om informatie over de Activiteiten van AXVECO onder de aandacht te brengen.
12.2 De Wederpartij en de Deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid bezwaar te maken bij AXVECO tegen nader aan te geven verwerkingen.
12.3 AXVECO verstrekt slechts gegevens aan derden indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten, op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Wederpartij en de Deelnemer daarmee niet onevenredig wordt geschaad en/of indien AXVECO de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst of een gedeelte daarvan overdraagt aan een derde in de zin van artikel 3.6.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmede in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door bevoegde rechter te Utrecht.
13.2 Deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Op door AXVECO gecreëerde werkstukken (waaronder presentaties, videos, online bestanden en documentatie), al dan niet in de betekenis van artikel 1 van de Auteurswet van 1912, berust het auteursrecht bij AXVECO.
14.2 Wederpartij en Deelnemers zijn niet gerechtigd deze werkstukken – in het geheel of delen daarvan – te gebruiken en/ of verspreiden buiten het kader van de Activiteit van AXVECO om, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van AXVECO is verkregen.

II. Incompany Activiteiten

Artikel 15. Bepalingen incompany Activiteiten

De in dit hoofdstuk incompany vermelde bepalingen zijn, naast de artikelen 1, 2, 3, 7.3, 8, 9, 10 12, 13 en 14 van de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien AXVECO een incompany Activiteit verzorgt bij een Wederpartij. De overige Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing.

Artikel 16. Annuleren incompany Activiteit

16.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.
16.2 Annulering in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en 1 maand voor de datum van de incompany Activiteit is de Wederpartij 40% van de overeenkomen prijs verschuldigd aan AXVECO.
16.3 Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de datum van de Activiteit is de Wederpartij 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan AXVECO.
16.4 Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de Activiteit is de Wederpartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan AXVECO.

Artikel 17. Wijzigen datum incompany Activiteit

Indien de Wederpartij de datum van de incompany Activiteit wil wijzigen, geldt de regeling op grond van artikel 16 (annuleren incompany Activiteit) van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18. Betaling incompany Activiteit

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt 50% van het Inschrijfgeld gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst, en 50% direct nadat de Activiteit heeft plaatsgevonden.
18.2 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, onder vermelding van het factuurnummer.