Algemene Voorwaarden Trainingen,
Online diensten, Events en Masterclasses

AXVECO B.V. 14 april 2020

I. Algemene Bepalingen
Artikel 1. Definities
Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt verklaard:
Activiteit: alle door AXVECO georganiseerde bijeenkomsten, waaronder training,
conferentie, incompany trainingen, presentatie, seminar, forum, masterclass en/of
congres, en online activiteiten inclusief webinars en eLearnings;
Deelnemer: de natuurlijke persoon, die als deelnemer aan een van de Activiteiten van
AXVECO is aangemeld;
Inschrijfgeld: de kosten voor deelname aan een Activiteit exclusief BTW in Euro’s;
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met AXVECO een overeenkomst heeft
gesloten;
Annulering: als een Deelnemer of Wederpartij zich heeft ingeschreven voor een
Activiteit, de inschrijving door AXVECO geaccepteerd is en de Deelnemer of
Wederpartij niet meer aan de Activiteit wenst deel te nemen.
Artikel 2. Algemeen
2.1 Indien en voor zover de Wederpartij niet dezelfde persoon is als de Deelnemer
is de Wederpartij gehouden er voor in te staan dat de Deelnemer de verplichtingen
nakomt welke volgens deze voorwaarden en de overeenkomst op de Deelnemer
rusten.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle door AXVECO gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de Wederpartij
verplicht AXVECO niet tot aanvaarding van een inschrijving. Niet-aanvaarding wordt
door AXVECO zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de
Wederpartij ter kennis gebracht.
3.3 Inschrijvingen worden slechts dan geacht door AXVECO aanvaard te zijn,
wanneer AXVECO een schriftelijke bevestiging (c.q. email) heeft gezonden aan de
Deelnemer. De overeenkomst met de Wederpartij komt door deze bevestiging tot
stand.
3.4 Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor een Activiteit, wordt de datum
waarop AXVECO de betaling van het Inschrijfgeld heeft ontvangen als selectiecriterium
gehanteerd. De niet-toegelaten Deelnemer wordt daar zo spoedig mogelijk van in
kennis gesteld.
3.5 Reservering van deelname aan een Activiteit door de Wederpartij geldt slechts
voor drie weken en vervalt na het verstrijken van die termijn.
3.6 AXVECO is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of
gedeelte daarvan met de Wederpartij over te dragen aan een derde. De Wederpartij
heeft dan het recht om de overeenkomst met AXVECO te ontbinden.
Artikel 4. Indeplaatsstelling
Het is een Deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits dit aan AXVECO vóór
aanvang van de Activiteit schriftelijk bekend is gemaakt.
Artikel 5. Verandering van datum
5.1 Indien een Deelnemer verhinderd is op de ingeschreven datum van een
Activiteit, kan de Deelnemer AXVECO schriftelijk verzoeken om verandering van
Activiteitdatum. Dit is niet van toepassing op eLearnings.
5.2 De Deelnemer kan tot 1 maand voor aanvang van de Activiteit kosteloos
veranderen van Activiteitdatum of annuleren overeenkomstig artikel 6 van deze
voorwaarden. Dit is niet van toepassing op eLearnings.
5.3 Sommige Activiteiten vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij
onvoldoende deelname – uitsluitend ter beoordeling van AXVECO – kan AXVECO de
Activiteit afgelasten. In dit geval ontvangt de Wederpartij uiterlijk één week voor de
veronderstelde aanvang van de Activiteit bericht en zal het reeds betaalde Inschrijfgeld
op verzoek van de Deelnemer worden gerestitueerd of verrekend met eventuele
openstaande facturen.
Artikel 6. Annulering
6.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.
6.2 Annulering tot 2 weken voor de datum van de Activiteit is kosteloos.
6.3 Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de Activiteit krijgt de
Deelnemer de mogelijkheid zich in te schrijven voor een Activiteit op een andere datum.
Bij volledige annulering zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden
gebracht.
6.4 Indien de Wederpartij het inschrijfgeld nog niet betaald heeft op het moment van
annulering van de overeenkomst blijft de Wederpartij het inschrijfgeld verschuldigd aan
AXVECO.
Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het Inschrijfgeld
vóór aanvang van de Activiteit in ons bezit te zijn, onder vermelding van het
factuurnummer.
7.2 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de Deelnemer de toegang tot de Activiteit
worden geweigerd.
7.3 Ingeval de Wederpartij:
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek
tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van
haar eigendommen wordt gelegd,
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet
nakomt,
d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen,
e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds
bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar
bedrijf,

heeft AXVECO door het enkel plaatsvinden van een van bovengenoemde
omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag
verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door AXVECO verleende diensten,
terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel
op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
Artikel 8. Rente en kosten
8.1 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
8.2 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij zal AXVECO de daardoor
te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de
wederpartij vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% procent
van het te vorderen bedrag.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
In geen geval is AXVECO aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door het
geven van Activiteiten, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving
ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de Activiteit, het verlenen van
andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.
Artikel 10. Overmacht
Wanneer AXVECO ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen
Activiteit-datum en/of tijd, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel
daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht
wordt hier verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die
AXVECO niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van
AXVECO, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van AXVECO komt, waardoor AXVECO zich genoodzaakt
acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet limitatief- verhindering van
docenten, sprekers of presentatoren door ziekte of epidemie.
Artikel 11. Documentatie
Indien beschikbaar kan na afloop van de Activiteit documentatie van de Activiteit per
e-mail naar Deelnemer gestuurd worden of online beschikbaar worden gesteld. Dit
geschiedt op verzoek en slechts na betaling van de factuur.
Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 De door AXVECO verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de
bedrijfsvoering van AXVECO verwerkt, ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het voorkomen, opsporen en
bestrijden van fraude of onregelmatigheden, klachtbehandeling, marktonderzoek en
persoonlijke benadering van de Wederpartij en Deelnemers om informatie over de
Activiteiten van AXVECO onder de aandacht te brengen.
12.2 De Wederpartij en de Deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met
betrekking tot de over hen opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de klant
de mogelijkheid bezwaar te maken bij AXVECO tegen nader aan te geven
verwerkingen.
12.3 AXVECO verstrekt slechts gegevens aan derden indien wettelijke voorschriften
daartoe verplichten, op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de
persoonlijke levenssfeer van de Wederpartij en de Deelnemer daarmee niet
onevenredig wordt geschaad en/of indien AXVECO de rechten en/of verplichtingen uit
deze overeenkomst of een gedeelte daarvan overdraagt aan een derde in de zin van
artikel 3.6.
Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmede
in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht
door bevoegde rechter te Utrecht.
13.2 Deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands
recht.
Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1 Op door AXVECO gecreëerde werkstukken (waaronder presentaties, videos,
online bestanden en documentatie), al dan niet in de betekenis van artikel 1 van de
Auteurswet van 1912, berust het auteursrecht bij AXVECO.
14.2 Wederpartij en Deelnemers zijn niet gerechtigd deze werkstukken – in het
geheel of delen daarvan – te gebruiken en/ of verspreiden buiten het kader van de
Activiteit van AXVECO om, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van
AXVECO is verkregen.
II. Incompany Activiteiten
Artikel 15. Bepalingen incompany Activiteiten
De in dit hoofdstuk incompany vermelde bepalingen zijn, naast de artikelen 1, 2, 3, 7.3,
8, 9, 10 12, 13 en 14 van de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden,
van toepassing indien AXVECO een incompany Activiteit verzorgt bij een Wederpartij.
De overige Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing.
Artikel 16. Annuleren incompany Activiteit
16.1 Annulering van een overeenkomst dient per brief of e-mail te geschieden.
16.2 Annulering in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en 1
maand voor de datum van de incompany Activiteit is de Wederpartij 40% van de
overeenkomen prijs verschuldigd aan AXVECO.
16.3 Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de datum van de Activiteit is de
Wederpartij 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan AXVECO.
16.4 Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de Activiteit is de Wederpartij
100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan AXVECO.
Artikel 17. Wijzigen datum incompany Activiteit
Indien de Wederpartij de datum van de incompany Activiteit wil wijzigen, geldt de
regeling op grond van artikel 16 (annuleren incompany Activiteit) van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 18. Betaling incompany Activiteit
18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt 50% van het Inschrijfgeld
gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst, en 50% direct nadat de
Activiteit heeft plaatsgevonden.
18.2 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, onder
vermelding van het factuurnummer.